Szlovénia utazás - Szlovénia, az Alpok napos oldala 3* - Bled, Bohinj, Ljubljana, Maribor, Postojna, Predjama, Skofja Loka, Triglav
Szlovénia utazas - Szlovénia, az Alpok napos oldala
94.900Ft/fő-től

Szlovénia, az Alpok napos oldala

6 napos körutazás Szlovénia legszebb látnivalóihoz
 • + 7
  fotó
 • körutazás
  barlangtúra, család, gyalogtúra, gyerekekkel, kultúra, városnézés, világörökség
  BUSSZAL
  REGGELI
  Szlovénia két gyöngyszeme, a Bledi- és a Bohinji-tó az Al­pok leg­vad­re­gé­nye­sebb tavai közé tar­toz­nak. A kris­tály­tisz­ta gleccsertavakban fen­sé­ges mész­kő­hegyek tükrö­ződ­nek. A tiszta elpesi levegő, a kel­le­mes stran­dok, a gyö­nyö­rű táj, a kör­nyék nagy­szerű kirán­du­ló­helyei fe­lejt­he­tet­lenné teszik az utazást. imadlakvilag.hu
  Programleírás

  1. nap: Budapest - Ljubljana

  Elutazás Budapestről reggel 6.30-kor a Déli pálya­ud­var­tól. Székesfehérvárról az autóbusz 7.30-kor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok – Nagykanizsa – Tornyi­szent­mik­lós – Celje – Ljubljana (a **-gal jelölt időpontoknál a Veszprém – Körmend – Rédics – Celje – Ljubljana) út­vo­na­lon. Vá­ros­né­zés a szlovén fővárosban: pano­ráma a várból, Szé­kes­egy­ház, Hár­mas­híd, Preseren tér, középkori negyed, Vá­ros­há­za, Nemzeti Könyvtár stb. A közös séta után szabad program, majd to­vább­uta­zás a Júlia-Alpok lá­bai­nál fekvő szállodához (5 éj).


  2. nap: Bledi-tó, Bled vára, pletnázás, Vintgar-szurdok

  Barangolás a közeli Bledi-tónál, Szlovénia híres nagy­vilá­gi üdü­lő­helyén. Séta Bled vá­ro­sában, sza­bad prog­ram. Láto­gatás a közép­kori lovag­várban, mely a tó fölé maga­sodó szik­la­csúcson áll, majd plet­ná­zás a tó kis szige­tére, az ősi kegy­temp­lom meg­te­kin­té­se. (A pletna egy kb. 20 személyes csónak, aminek végében áll az evezős). A bledi program után séta a vad­re­gé­nyes Vintgar-szurdokban.

  Visszaérkezés a szállodába a délutáni órák­ban úgy, hogy va­csora előtt még ma­rad­jon idő a szál­loda kör­nyé­kén egy sétára, túrára vagy a szállo­da kiváló well­ness szol­gál­tatásainak igény­bevé­telére.


  3. nap: Postojna, Predjama, Isonzo völgye

  Kirándulás a Szlovén Karszthegységbe. Először láto­gatás a világ­hírű Pos­tojnai csepp­kő­bar­lang­ban. A turis­tákat egy kis­vonat viszi a bar­lang bel­se­jébe, ahol egy bar­lang­séta követ­kezik a vál­to­zatos csepp­kő­csodák vilá­gában. Ezután az egé­szen meg­hök­ken­tő fek­vésű Predjama várat (bar­lang előtti vár) tekint­jük meg. Az erő­dít­ményt egy 123 méter magas szik­lafal köze­pére, egy bar­lang nyí­lása elé épí­tették, gyakor­lati­lag beve­hetet­len volt.

  Dél­után vissza­uta­zás a szál­lodába Szlo­vénia híres alpe­si útján, a Soča (Isonzo) folyó vad­re­gé­nyes völ­gyé­ben (fotó­szü­netek). A Soča (Isonzo) folyó völ­gyének nagy ka­to­na­te­me­tői­ben sok magyar is nyug­szik, hiszen az I. világ­há­bo­rúban éve­ken keresz­tül itt húzó­dott a front Olasz­or­szág és az Oszt­rák-Ma­gyar Mo­nar­chia között. Láto­gatás egy kato­nate­me­tőben, valamint pihe­nő egy I. világ­hábo­rús erő­dít­mény­nél.


  4. nap: Bohinji-tó, Savica-vízesés, Vogel-hegy, Ribčev Laz

  Barangolás a Bohinji-tó kör­nyé­kén. Rövid túrá­zási le­he­tő­ség a vad­re­gé­nyes Savica-víz­esés­hez (itt ered a Száva folyó), majd a kör­nyék híres kilá­tó­pont­ja, a tó fölé magas­ló Vogel-hegy követ­kezik (kabi­nos fel­vonó 1530 méter magasba). Ezután séta a tó part­ján fek­vő han­gu­la­tos falucs­ká­ban, Ribčev Lazban.

  Vissza­ér­ke­zés a szál­lo­dába a dél­utáni órák­ban úgy, hogy va­cso­ra előtt még ma­rad­jon idő a szál­loda kör­nyé­kén egy sétára, túrára vagy a szállo­da kiváló well­ness szol­gál­ta­tá­sainak igénybevételére.


  5. nap: Škocjan, Miramare kastély, Trieszt

  Pihenés a szál­lo­dá­ban, illetve le­he­tő­ség egyé­ni­leg túrá­zásra.

  Fakul­tatív prog­ram: Uta­zás az olasz határ köze­lében fek­vő vad­ro­man­tikus Škocjani bar­lang­hoz (UNESCO vi­lág­örök­ség). A bar­lang ere­deti­sé­gét az adja, hogy ben­ne a Reka folyó egy 1400 méter hosszú, egyes he­lye­ken 150 méter mély föld­alat­ti kanyont vájt magá­nak. Dél­után át­ruc­canás Olasz­or­szág­ba, le­he­tő­ség a Trieszt mel­let­ti roman­tikus fek­vésű Mira­mare kas­tély, Habs­burg Mik­sa főher­ceg palo­tá­jának meg­te­kin­té­sé­re. A gaz­da­gon dí­szí­tett belső ter­mek és a lát­vá­nyos park meg­lá­to­ga­tá­sa után rövid séta Trieszt­ben, az egy­kori Oszt­rák-Magyar Monar­chia leg­na­gyobb kikö­tő­vá­ro­sá­ban.

  A fakultatív program ára: 5.500 Ft + belé­pők (garan­tált indulás).


  6. nap: Škofja Loka, Maribor

  Délelőtt is­mer­ke­dés a szép fekvésű Škofja Lokával, Szlo­vé­nia mű­em­lé­kek­ben egyik leg­gaz­da­gabb kis­váro­sá­val, majd in­dulás haza­felé. Út­köz­ben séta a Dráva par­ti Maribor­ban, Szlo­vénia máso­dik leg­na­gyobb váro­sá­ban. (Maribor 2012-ben az Európa Kul­tu­rá­lis Fő­váro­sa cím bir­to­ko­sa volt.)

  Haza­utaz­ás a Tornyi­szent­mik­lós – Nagy­kanizsa – Siófok – Székes­fehér­vár – Budapest (a **-gal jelölt idő­pon­tok­nál a Rédics – Kör­mend – Veszprém – Székes­fehér­vár – Budapest) út­vo­na­lon. Érkezés az esti órákban.


  Figyelem: A napok sor­rend­je a nyitva tar­tások és az idő­járás függ­vé­nyében fel­cse­ré­lőd­het.


  Utazás:

  Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­auto­mata).


  Szállás:

  5 éjszaka egy jó 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, 2-3 ágyas, fürdő­szo­bás szobákban (LCD tv, te­le­fon). A szálloda a Szlovén-Alpokban ta­lál­ha­tó, gyönyörű környezetben. A nagy méretű belső wellness részleghez tartozik többek között egy 33 fokos élménymedence és egy 28 fokos úszó­me­dence (összesen 250 négyzetméter vízfelület). A medencéket a szálloda vendégei ingyen használhatják, de a szaunák hasz­ná­la­tá­ért pót­dí­jat kell fizetni. A medencetérben na­po­zás­ra is van le­he­tő­ség, és a nagy üveg­fa­la­kon keresztül pazar kilátás nyílik az Alpok 2500 mé­ter feletti csúcsaira. Nincs éjszakai buszozás.


  Ellátás: Büféreggeli / fakultatív büfévacsora.

  Egyéb tudnivaló

  Belépődíjak

  Az árak tájékoztató jellegűek!

  Ljubljanafelvonó a várhegyreEUR 3,-

  BledvárEUR 7,50

  tutaj a szigetre (pletna)EUR 12,-

  templom a szigetenEUR 5,50

  Vintgar-szurdokEUR 3,-

  PostojnacseppkőbarlangEUR 18,-

  PredjamavárEUR 7,30

  Savica-vízesésEUR 2,30

  Vogel-hegyfelvonóEUR 11,-

  ŠkocjanbarlangEUR 16,-

  TriesztMiramare kastélyEUR 4,-

  Árinformáció
  az autó­bu­szos utazást, az 5 éjszakai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést
  belépőket, utas és útlemondási biztosítást, fakultatív kirándulásokat
  Kötelező felárak
  1. Foglalási díj: 500 Ft/felnőtt, 500 Ft/gyermek.

  Választható felárak
  1. Félpanziós felár: 20800 Ft/felnőtt, 20800 Ft/gyermek.


  Általában a teljes részvételi díj 40%-a, mely a foglaláskor fizetendő, speciális árképzés esetén az előleg mértéke változhat (pl. repülős utaknál jegyfoglalás miatt). Indulástól számított 45 napon belüli foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő.


  Általában a teljes részvételi díj 60%-a, mely indulás előtt 45 nappal fizetendő.
  Kérdésed van? Írj nekünk!

  Szakértő kollégáink segítenek!  Kérdezz bátran! Válaszolunk!
  Észrevétel, kérdés esetén fordulj kollégáinkhoz a kapcsolat menüpontban található elérhetőségeink egyikén, vagy dobj nekünk üzenetet vagy ajánlatkérést innen. ->

  Ajánlatkérés esetén írd le nekünk, hogy mikor szeretnél/tek utazni, hogy hányan utaztok, milyen ellátást esetleg milyen szállást szeretnétek stb., így kollégáink pontosabban és gyorsabban tudnak neked megfelelő ajánlatokat küldeni.


  Ajánlatkérő adatai


  Név
  E-mail
  Telefonszám

  Ajánlatkérés részletei

  Üzenet
  Ellenőrző kérdés:
  Nem vagyok robot
  Hasonló utazások
  4
  Ajánlatkérés
  Utazás adatai
  ★★★

  Szlovénia, az Alpok napos oldala

  Szlovénia | Bled | Bled, Bohinj, Ljubljana, Maribor, Postojna, Predjama, Skofja Loka, Triglav

  Idöpont

  -

  Időtartam

  Kiutazás

  Ellátás

  Útkód

  R7R6SXDE7- FHT

  Ajánlatkérő adatai
  Ajánlatkérő neve:
  E-mail cím:
  Telefonszám:
  Megjegyzés
  Megjegyzés | Üzenet:
  Megrendelő adatai
  Megrendelő neve:
  E-mail cím:
  Telefonszám:
  Cím:
  Utasok adatai
  Megjegyzés
  Megjegyzés | Üzenet:
  Ellenőrző kérdés:
  Nem vagyok robot
  • A imadlakvilag.hu weboldalon található utazási ajánlatok nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek.
  • Az ajánlatkrés vagy jelentkezés elküldésével nem jön létre utazási szerződés!
  • Az utazási szerződés az ajánlatkérésre / jelentkezésre küldött visszaigazolás alapján, a visszaigazolásban írásban rögzített feltételek szerint az utazási díj előlegének vagy teljes összegének megfizetése és a kért dokumentumok (utazási szerződés, utazási feltételek stb.) megrendelő által aláírt példányainak visszajuttatása után, a szabad helyek függvényében jön létre az utazásszervező utazási feltételei és utazási szerződései alapján!
  • Felhívjuk a figyelmet, hogy az árváltoztatás jogát az adott utazás szervezője minden esetben fenntartja (ezt általában a szabad szálláskapacitás, repülőjárat, buszjárat foglalhatósága, illetve a Forint-Deviza árfolyamváltozás befolyásolhatja).
  • Kizárólag utazásszervező kollégáink által írásban visszaigazolt árak, árajánlatok tekintendők véglegesnek a szabad helyek, illetve a fent felsorlt feltételek teljesülésének függvényében!
  • A honlapon szereplő helyesírási hibákért, az időközben aktualitását vesztett árakért és akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért a felelősséget nem vállaljuk.
  • Ön, mint weboldal felhasználó elfogadta és értelmezte ezen felhívást, bárminemű megrendelés vagy ajánlatkérés leadásánál.